Δ. Ψαρών: Προσλήψεις εργατών μέσω ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ψαρών, που εδρεύει στα Ψαρά Νομού Χίου.

Ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Ύδρευσης /Άρδευσης Αποχέτευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΨΑΡΑ


Πηγή