Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΠΕ Εύβοιας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη , λόγω της χειμερινής περιόδου, συνολικά δύο(2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών , εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ως κατωτέρω:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ


Πηγή