Προσλήψεις οκτώ ατόμων στο δήμο Σαρωνικού

0
15


Στην πρόσληψη οκτώ ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – ∆ίµηνης Απασχόλησης, προχωρά  η Ανώνυµη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΟΚΤΩ ΑΤΟΜΑΠηγή