Φωτιά Πεντέλη: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Κανονικά καταβάλλεται το ημερομίσθιο σε εργαζομένους που δεν μπορούν να μεταβούν στην εργασία τους λόγω ανωτέρας βίας, όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία, αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή μέσων ατομικής προστασίας, όπου χρειάζεται, η μέριμνα ιδίως για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους.


cnn.gr