Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ενισχύονται οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Επιπλέον, 21 κράτη-μέλη ή συνδεδεμένα κράτη ενέκριναν τη δήλωση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εθελοντικής αλληλεγγύης, με τη μορφή μετεγκαταστάσεων ή άλλων ειδών συνεισφορών, ιδίως οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε εντολές διαπραγμάτευσης για το Eurodac.


πηγή