Υπόλογες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για προβλήματα υγείας λόγω περιβάλλοντος; Πλέον είναι πιθανό

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να είναι σε θέση να διεκδικήσουν αποζημίωση από τις κυβερνήσεις εάν η υγεία τους έχει επηρεαστεί από την υπερβολική ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με ανώτατη δικαστική σύμβουλο.

Η γενική εισαγγελέας Juliane Kokott είπε ότι «μια παραβίαση των οριακών τιμών για την προστασία της ποιότητας του αέρα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει δικαίωμα αποζημίωσης από το κράτος».

Οι γενικοί εισαγγελείς παρέχουν τακτικά νομική καθοδήγηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι απόψεις τους δεν είναι δεσμευτικές για το δικαστήριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, αλλά εισακούονται τις περισσότερες περιπτώσεις.


πηγή