ις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα, καθώς και τις μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις, δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Αναλυτικά (προσλήψεις):

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 19 ατόμων

Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα -19- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης

ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος 1

ΠΕ Επικεφαλής Διοικητικό Στέλεχος 1

ΠΕ Διοικητικός 2

ΠΕ Επικεφαλής Οικονομικό Στέλεχος 1

ΠΕ Οικονομολόγοι 2

ΠΕ Δικηγόρος 1

ΠΕ Μεταφραστής 1

ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός (Επικεφαλής Συντονιστής/τρια Κοινωνικής Σύμπραξης) 1

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/ή Λειτουργός 1

ΔΕ Επιμελητής Διαμερισμάτων 5

ΔΕ Συνοδός Ωφελούμενων 3

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317116, 2313317128, 2313317137, 2313317666

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16 /06/2016 έως 25 / 06/2016 (10 ημερολογιακές ημέρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒΤΟΩΡ5-Β0Ν/document

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης και για (3) τρεις μήνες.

ΠΕ Αρχαιολόγοι 1

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης 1

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 2

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦ.Α. Ημαθίας, Αντ. Καμάρα 3 59100 Βέροια απευθύνοντάς την υπόψη κ. Παγιούλα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από17-6-2016 ως 24-6-2016).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΔΞ4653Π4-Ε0Ε/document

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας-Χορτιάτη: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας-Χορτιάτη, που εδρεύει στο Ασβεστοχώρι της Π. Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1

ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 4

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, 25ης Μαρτίου 17, Τ.Κ 570 10, Ασβεστοχώρι, απευθύνοντάς την στο Γεν. Διευθυντή, κ. Δαφέρμο Σαράντο (τηλ. επικοινωνίας: 2310 359775).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Παρασκευή 17/06/2016 και λήγει τη Δευτέρα 27/06/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓ2ΦΟΕΥΞ-Φ3Γ/document

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής ως εξής:

-Μία (1) θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Διαιτολογία – Διατροφή και Προληπτική Ιατρική».

Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 511/08.06.2016, τ. Γ΄.

Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001317596

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 09.08.2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες: τηλ. 210-9549114 ώρες 10.00 –14.30, e-mail: maraki@hua.gr.

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 511/τ.Γ’/8-6-2016 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της παρακάτω μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ως εξής:

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοικητική με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων»

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00001313480

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 13-8-2016.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (τηλ. 210-4142183).

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΕΚ 470/26-5-2016, τ. Γ΄

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας».

ΑΔΑ: 6Β1Μ46Ψ8ΝΨ-Υ3Λ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001328367

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας

Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα

Αρμόδια υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ζ. Θεριανού τηλ.: 26610 87331 και 26610 87313

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

 

Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας, που εδρεύει στο Παλαίκαστρο του Δ. Σητείας της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Προσωπικό Παραλίας – 4 μήνες – Παλαίκαστρο Δ. Σητείας/Παραλία Βάϊ

3ΔΕ Υπάλληλοι Αναψυκτηρίου – 4 μήνες – Παλαίκαστρο Δ. Σητείας/Παραλία Βάϊ

1ΔΕ Ναυαγοσώστης – 3 μήνες – Παλαίκαστρο Δ. Σητείας/Παραλία Βάϊ

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) – 4 μήνες – Παλαίκαστρο Δ. Σητείας/Μουσείο Νερού, Ζάκρος Δ. Σητείας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) -5 μήνες – Παλαίκαστρο Δ. Σητείας/ Παλαίκαστρο Δ. Σητείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.), Παλαίκαστρο, Τ.Κ. 723 00, Σητεία, Λασίθι Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ. : 28430 61177 (υπόψη κ. Μιχαήλ Ρεμουντάκη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡΡΕΟΡΣΝ-ΗΗΞ/document

 

Δήμος Ν. Κυνουρίας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Ν. Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από 25-06-2016 έως 30-06-2016 (ανώτατο όριο απασχόλησης πέντε (5) ημερομίσθια), συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση: Νομός Αρκαδίας, Δήμος Ν. Κυνουρίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λεωνίδιο, Τ.Κ. 223 00, Αρκαδία, Πελοπόννησος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2016 έως και 23-06-2016,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΑ2ΩΚΝ-7ΥΡ/document

 

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Σοφάδων, που εδρεύει στις Σοφάδες της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., τρίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Χωματουργικών Mηχ/των (εκσκαφέας φορτωτής-JCB)

6ΥΕ Εργάτες Πυροπροστασίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Νομός Καρδίτσας, Δήμος Σοφάδων, Γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού, Κιερίου 49, Τ.Κ. 433 00, Σοφάδες, Καρδίτσα, Λάρισα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2016 έως και 23-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΨΚΩ1Μ-719/document

 

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου/ΕΛΚΕ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, που εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση σύμβασης ανάθεσης έργου ως «Διοικητική Υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη δράσεων του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών», διάρκειας από 01-07-2016 έως 31-12-2016 με δυνατότητα ανανέωσης μετά από απόφαση της ΕΔΕΛ, ενός (1) ατόμου- αναδόχου.

Συνοπτική Περιγραφή Θέσης:

Οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις του/της αναδόχου είναι:

  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των ΠΜΣ
  • Διοικητική διεκπεραίωση σχετικών εγγράφων
  • Διεκπεραίωση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  • Αναζήτηση, συγκέντρωση και προώθηση πληροφοριακού υλικού
  • Οικονομική παρακολούθηση των έργων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
  • Παρακολούθηση και επικοινωνία με τους φορείς
  • Διαχείριση φοιτητικών θεμάτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 831/13-06-2016 για την «Διοικητική Υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη δράσεων του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών», στην ταχ. διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Ειδικός Λογαριασμός Επιτροπής Ερευνών, Γραμματεία, Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα, Μεσσηνία.

Πληροφορίες στο τηλ. 27210 45125 (κ. Πρεζεράκου Ελένη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-06-2016 (ώρα 14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΧΣΛ46914Ο-7ΗΤ/document

 

Περιφέρεια Αττικής: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της ζωονοσογόνου σαλμονέλας στα σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2016, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Κτηνίατρος- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής- Παλλήνη Αττικής

2ΠΕ Κτηνίατροι – Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής- Ελευσίνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Γραμματείας, 3ος όροφος, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα (υπόψη κας Καραβάνα).

Πληροφορίες στο τηλ. : 213 2065 081 (κ. Κλειώ Καραβάνα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-06-2016 έως και 27-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω8ΣΥ7Λ7-ΜΨΘ/document

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑ1Φ7Λ7-ΕΨΗ/document

 

Δήμος Βύρωνα: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Βύρωνα, που εδρεύει στο Βύρωνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Βύρωνας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Βύρωνος, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Καραολή & Δημητρίου 36 – 44, Τ.Κ. 162 33, Βύρωνας Αττικής, υπ’ όψιν κ. Κωνή Παναγιώτας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2008680, 681.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2016 έως και 23-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75Υ5Ω9Ε-ΟΝΙ/document

 

Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Σπάρτης, που εδρεύει στη Σπάρτη της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Σπάρτη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Λακωνία, (υπόψη κ.κ. Αλεξάκη Πολύδωρου ή Πλαγάκη Νικολέτας).

Πληροφορίες στο τηλ. 27310 22226, εσωτ.117 και 116.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2016 έως και 24-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΙΣΩ1Ν-Α6Μ/document

 

Δήμος Πύλου – Νέστορος: Πρόσληψη 13 ατόμων

Ο Δήμος Πύλου –Νέστορος, που εδρεύει στο Δ. Πύλου της Π.Ε. Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Μεσσηνίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης – Πύλος Μεσσηνίας

1ΥΕ Εργάτης Βιολογικού Καθαρισμού – Πύλος Μεσσηνίας

1ΠΕ Χημικός Μηχανικός – Πύλος Μεσσηνίας

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος – Πύλος Μεσσηνίας

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος – Πύλος Μεσσηνίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας- Φορτωτής) – Πύλος Μεσσηνίας

1ΔΕ Υδραυλικός Βιολογικού Καθαρισμού – Πύλος Μεσσηνίας

3ΔΕ Υδραυλικοί – Πύλος Μεσσηνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Πύλου – Νέστορος, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Νέστορος, Τ.Κ. 240 01, Πύλος Μεσσηνίας, υπ’ όψιν κ. Δημήτριου Αρβανίτη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 27233 60248.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/621ΦΩ1Β-ΙΟΕ/document

 

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ/ΕΛ.ΑΚΤ./Α.Λ.Σ.: Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου, της Ελληνικής Ακτοφυλακής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, που εδρεύει στο Δ. Ασπροπύργου, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

α) Μέχρι 9 Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν.

β) Μέχρι 4 Βοηθούς πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ τάξης ή Ναύκληροι)

γ) Μέχρι 2 Ιατρούς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα σχετικά δικαιολογητικά “ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS” στην ταχ. διεύθυνση: ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ.19300, Τ.Θ.173, Ασπρόπυργος Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 5579385 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΘΥ4653ΠΩ-ΗΥΧ/document

 

Δήμος Δ. Μάνης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, που εδρεύει στην Καρδαμύλη της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρου, χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) – 6 μήνες –Υπηρεσία Καθαριότητας Καρδαμύλη Μεσσηνίας

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός – 5 μήνες – Υπηρεσία Ύδρευσης Καρδαμύλη Μεσσηνίας

4ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων – 5 μήνες – Υπηρεσία Καθαριότητας Καρδαμύλη Μεσσηνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Μάνης, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού,

Καρδαμύλη, Τ.Κ. 240 22, Δυτική Μάνη, Μεσσηνία (υπόψη κ. Ζάρτουλα Μιχάλη).

Πληροφορίες στο τηλ. 27213 60906.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-06-2016 έως και 21-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ι54Ω9Χ-Δ2Ο/document

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου, που εδρεύει στην Π.Ε. Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί – ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος – ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης – ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων – ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1ΔΕ Οδηγός Φορτηγού [Γ’ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

– ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

3ΥΕ Βοηθοί-Εργάτες γενικών καθηκόντων – ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Κορίνθου, Τμήμα Προσωπικού, Πυλαρινού 67, Τ.Κ. 201 31, Κόρινθος, (υπόψη κ. Παναγιώτας Παπανικολάου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 27410 24444.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2016 έως και 24-06-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72ΕΩΟΕ4Γ-ΛΥΩ/document

 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», της 6ης Υ.ΠΕ., που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων στις θέσεις ειδικευμένων ιατρών – κλάδου Ε.Σ.Υ. με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, επί θητεία, ως εξής:

1 Χειρούργος

1 Νεφρολόγος

1 Παθολόγος ή Καρδιολόγος ή Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ή Χειρούργος ή Αναισθησιολόγος ή Νεφρολόγος για τη ΜΕΘ

1 Ιατρός Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

1 Παιδίατρος ή Χειρούργος Παίδων ή Καρδιολόγος ή Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος ή Αναισθησιολόγος (για την ΜΕΘ Παίδων)

1 Παθολόγος (για το Παθολογικό Τμήμα)

1 Αναισθησιολόγος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις (βρίσκονται σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gr), στον ιστότοπο των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά), με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: «Παναγία η Βοήθεια», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ρίο, Τ.Κ. 265 04, Πάτρα.

Πληροφορίες στο τηλ. 2613 603-407 κ. Μαλαμή Ευγενία.

Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2016 έως και 11-07-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΤΞΩ46906Γ-0ΚΖ/document

 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»: Πρόσληψη 10 ατόμων

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: «Δρομοκαΐτειο» που εδρεύει στο Δήμο Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων για τις θέσεις ειδικευμένων ψυχιάτρων του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Επιμελητή Β’, επί θητεία, ως εξής:

2 Ψυχίατροι για το Ψυχιατρικό Τμήμα «ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ»

2 Ψυχίατροι για το Ψυχιατρικό Τμήμα «ΣΥΓΓΡΕΙΟΝ»

2 Ψυχίατροι για το Ψυχιατρικό Τμήμα «ΓΕΜΕΛΕΙΟ»

1 Ψυχίατρος για το Ψυχιατρικό Τμήμα «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ»

1 Ψυχίατρος για το Ψυχιατρικό Τμήμα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»

1 Ψυχίατρος για το Ψυχιατρικό Τμήμα Ψυχιατρικό Τμήμα «ΤΑΡΣΗ»

1 Ψυχίατρος για το Ψυχιατρικό Τμήμα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις (βρίσκονται σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ), στον ιστότοπο των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από το Νοσοκομείο) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε τρία (3) αντίγραφα, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: «Δρομοκαΐτειο», Γραμματεία, Ιερά Οδός 343, Τ.Κ. 124 61, Χαϊδάρι, Αττική.

Πληροφορίες στο τηλ. 213 2046109-110 (Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2016 έως και 04-07-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΛΒ2469Η27-ΔΝΝ/document

 

Δήμος Θηβαίων: Προσλήψεις 15 ατόμων

Ο Δήμος Θηβαίων, που εδρεύει στην Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ,δίμηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για θέσεις δασοπυροσβεστών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Θηβαίων, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 3, Τ.Κ. 322 00, Θήβα, Βοιωτία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2016 έως και 24-06-2016.

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/60Λ9ΩΡΜ-59Ι/document

 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που ανήκει στην 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας –Θράκης, και εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων στις θέσεις ειδικευμένων ιατρών – κλάδου Ε.Σ.Υ. με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, επί θητεία, ως εξής:

1 Αναισθησιολόγος για το Αναισθησιολογικό Τμήμα.

1 Αναισθησιολόγος για τη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων.

1 Ωτορινολαρυγγολόγος

1 Ακτινοδιαγνώστης

1 Ουρολόγος

1 Ορθοπεδικός

1 Αιματολόγος ή Ιατρικός Βιοπαθολόγος ή Παιδίατρος ή Παθολόγος (για το Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας)

1 Ψυχίατρος

1 Παιδοψυχάτρος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά εις τριπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης: “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 546 42, Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 892202 στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-06-2016 έως και 05-07-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟΗΓ469067-6ΩΤ/document

 

Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, μεταθέσεις & αποσπάσεις

Αναλυτικά:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής : Πρόσληψη 5 ατόμων (Μετατάξεις)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΑΔΑ, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη από άλλα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (με πτυχίο οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης)

2ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (με πτυχίο οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης

και κατά προτίμηση διετή προϋπηρεσία σε οικονομικά αντικείμενα).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  1. Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07).

  1. Οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ263/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.45399/17219/7.6.2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2035782, 213 2035612, 213 2035690 (κ.κ. Ντηνιακού, Δοβανίδου, Κόρακας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-06-2016 έως και 14-07-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΕΙΠΟΡ1Κ-ΟΤ4/document

 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Πρόσληψη 39 ατόμων (Μετατάξεις) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων μονίμων υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή/ και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) – Γ.Γ.Τ.Τ.

3ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών) – Γ.Γ.Τ.Τ.

1ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) – Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

4ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού – Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

4ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού (Νομικοί) – Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

3ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Μηχανολόγων) – Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

2ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών/ Συγκοινωνιολόγων) – Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

4ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων) – Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

6ΠΕ Πληροφορικής – Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

3ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Μηχανολόγων) – Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

2ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων) – Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1ΠΕ Μηχανικός (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών/Τοπογράφων) – Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας (υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1308629 (κ. Μ. Μέτσου) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου : www.yme.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-05-2016 έως και 21-06-2016.

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Η324653ΟΞ-Λ7Α/document

 

Δείτε περισσότερες προσλήψεις ΕΔΩ