Εκατόν εξήντα σπουδαστές θα εισαχθούν φέτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), οι οποίοι όταν αποφοιτήσουν θα προσληφθούν αυτομάτως στο Δημόσιο.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκήρυξε τη διενέργεια του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Σχολή, η οποία για φέτος θα φιλοξενήσει 45 σπουδαστές στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 20 σπουδαστές στο Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 40 σπουδαστές στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 15 σπουδαστές στο Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, 10 σπουδαστές στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής και 10 σπουδαστές στο Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που ταυτόχρονα διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής, ή της ιταλικής, ή της ισπανικής γλώσσας.

AdTech Ad

Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνειυποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων (στις 26 Νοεμβρίου 2016) στις ενότητες: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική και Γνώσεις και Δεξιότητες. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει έως τις 24 Οκτωβρίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr (στο σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός) και εν συνεχεία να ταχυδρομήσουν την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής τους, στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ). Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2131306242, 2131306209, 2131306243, 2131306470 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr)