Μεταξύ άλλων απαλλάσσονται από την εισφορά οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.:

Εγκύκλιο με νέες οδηγίες για εκείνους που εξαιρούνται της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για το 2014 εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτήν απαλλάσσονται από την εισφορά το εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών, η αποζημίωση λόγω λύσης της εργασιακής σχέσης καθώς και οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, για να απαλλαγεί ένας άνεργος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014 θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνει κατά την 31/01/2014 επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το ΓΕΝΕ ή το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων των παραπάνω οργανισμών για τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζει βεβαίωση από τον εκάστοτε Οργανισμό.

2. Να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχει κατά το φορολογικό έτος 2014 πραγματικά εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητα, κινητές αξίες, εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις, ελευθέριο επάγγελμα και επιπλέον μέχρι την ημερομηνία της αίτησης ούτε από μισθωτές υπηρεσίες. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης εξαιρούνται:

• Οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω για όλα τα εισοδήματά τους. Τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 του Ε1 στους κωδικούς 913-914.

• Η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης δηλώνεται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 του Ε1 προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.

• Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 και δεν υπάγονται σε εισφορά αλληλεγγύης.