Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εντοπίσει ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης και έχει διατυπώσει σχετικές νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι προτάσεις αφορούν:

• Την υπέρμετρη καθυστέρηση εφαρμογής της προβλεπόμενης στον νόμο μείωσης των συντάξεων χηρείας μετά την α’ τριετία, επισημαίνοντας τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκληθούν σε βάρος των συνταξιούχων, από το ενδεχόμενο αναδρομικής αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αιφνίδια ανατροπή της οικονομικής τους κατάστασης, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη μείωση του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης κοκ).

• Τις περιπτώσεις συνταξιούχων ΟΓΑ που δικαιώνονται σύνταξη χηρείας από άλλο ταμείο, και λόγω στρέβλωσης που έχει παρεισφρήσει στην νομοθεσία, υπάρχει ο κίνδυνος όταν δικαιώνονται σύνταξη γήρατος και σύνταξη χηρείας, το συνολικό ποσό που λαμβάνουν να είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα λάμβαναν αν δικαιούνταν μόνο σύνταξη χηρείας.

• Την αντιμετώπιση εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης σύνταξης σε περιπτώσεις υπαγωγής ασφαλιστικών οφειλών στον ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

• Την τύχη των οφειλών όσων ενταγμένων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό του ν. 4738/2020 έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

• Ζητήματα διαχείρισης αιτημάτων περί εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή αξιώσεων του e- ΕΦΚΑ από εισφορές.

• Την αντιμετώπιση αιτημάτων προσμέτρησης χρόνου διαδοχικής ασφάλισης όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι πριν την ισχύ του ν. 4387/2016.

• Την επί εξαιρετικά μακρό χρονικό διάστημα αδυναμία του e – ΕΦΚΑ να προσμετρήσει και να αξιοποιήσει συνταξιοδοτικά, χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνταξιοδότηση.

• Την καταβολή ποσών επιδομάτων λόγω αναπηρίας σε κληρονόμους που λόγω διοικητικής αστοχίας δεν καταβλήθηκαν στους αρχικούς δικαιούχους εν ζωή.

 


enikonomia.gr