Στην αναμόρφωση του θεσμού της νομικής βοήθειας για αδύναμους οικονομικά πολίτες προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καταθέτοντας σε δημόσια διαβούλευση, το σχετικό σχέδιο νόμου.

Η δωρεάν νομική βοήθεια θα παρέχεται σε Έλληνες πολίτες αλλα και αλλοδαπούς με την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο πολίτες χαμηλού εισοδήματος είναι εκείνοι οι οποίοι που το μέσο ετήσιο καθαρό εισόδημα τους, τα τρία τελευταία χρόνια δεν ξεπερνά:

α) για άγαμο το ποσό των 6.000 ευρώ, β) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό των 7.000 ευρώ, γ) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με ένα προστατευόμενο τέκνο το ποσό των 8.000 ευρώ, δ) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με δύο προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 9.000 ευρώ, ε) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 10.000 ευρώ, και

2) έχουν κατά το τελευταίο φορολογικό έτος πριν την υποβολή της αίτησης τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το τριπλάσιο των ανωτέρω ορίων. Εδώ συνυπολογίζεται και το εάν υπάρχουν καταθέσεις του αιτούντος ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, σε Τράπεζες (και του εξωτερικού).

Εκτός από τα οικονομικά κριτήρια, δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι άνεργοι για περιςςότερους από 12 μήνες, αλλά και όςοι πάςχουν από σοβαρές αςθένειες, και αναπηρία τουλάχιςτον 67%.

Η νομική βοήθεια παρέχεται σε υποθέσεις ιδιωτικού, δημοσίου και ποινικού δικαίου ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον ανακριτικών και προανακριτικών αρχών αλλά και στις περιπτώσεις εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Για τις ποινικές υποθέσεις η νομική βοήθεια παρέχεται αν ο διάδικος δεν έχει δικηγόρο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα σε κακουργήματα, σε πλημμλήματα όπου προβλέπεται ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς και α) για την παράσταση ενώπιον δικαστικού συμβουλίου ή για την άσκηση και την παράσταση στη συζήτηση ενδίκου μέσου κατά της απόφασης του συμβουλίου Εφετών, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (νόμος 3251/2004), Β) για την άσκηση και την παράσταση στη συζήτηση αίτησης επανάληψης της διαδικασίας υπέρ καταδικασμένου, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή που δεν έχει ανασταλεί.

Πηγή: iefimerida.gr