Οι υπέρβαροι αποκλείονται από τον στρατό, ακόμη και για την κάλυψη διοικητικών θέσεων.

Το σωματικό βάρος αποδεικνύεται, σύμφωνα με το ΣτΕ, καθοριστικός παράγοντας για την πρόσβαση των υποψηφίων σε στρατιωτικές θέσεις.
Το Ανώτατο Δικαστήριο απασχόλησε περίπτωση υποψήφιας διαγωνισμού πρόσληψης γραμματέων, με το βαθμό του ανθυπασπιστή, η οποία είχε βάρος 82 κιλά και ύψος 1,65 μ. και κρίθηκε από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού «ικανή δεύτερης κατηγορίας «Ι 2»», λόγω ελαφράς παχυσαρκίας» δηλαδή «ακατάλληλη» για την συγκεκριμένη θέση.

Το ΣτΕ με την απόφαση του (2625/2016) αποφάνθηκε ότι ο περιορισμός λόγω «ελαφράς παχυσαρκίας» γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις με καθήκοντα στρατιωτικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μην «υπηρετούν μόνο σε στρατιωτικά δικαστήρια αλλά και σε μονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κατά συνέπεια, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας «η θέσπιση ειδικών σωματικών προσόντων, μεταξύ των οποίων το επίδικο ειδικό προσόν του σωματικού βάρους κάτω του ορίου της «ελαφράς παχυσαρκίας», δεν αντιβαίνει ούτε στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση η συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας προβλέπει ότι η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική του αξία και ικανότητα», αλλά ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει ρυθμίσεις, οι οποίες αποκλίνουν από την αρχή αυτή, εφ’ όσον δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές σκοπού και δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».