Τη δυνατότητα του περιορισμού των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, λόγω κορωνοϊού δίνει η νέα ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ.

Παράλληλα με την ίδια Πράξη:

-Ο δημόσιος υπάλληλος, κρούσμα κροωνοϊού «απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

-Η άδεια ειδικού σκοπού είναι δυνατόν να χορηγείται «εφόσον εγκρίνεται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο», και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς». Να σημειωθεί ότι μιλώντας στον Σκαι ο υπουργός Εωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «για όσο διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά οι άδειες ειδικού σκοπού θα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους…..Όσο τα σχολεία είναι κλειστά οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις άδειες», είπε χαρακτηριστικά.

-Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.

-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να προβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού και τα αναγκαία κριτήρια.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο τριακοστό όγδοο

Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού

δημόσιου τομέα

  1. Η παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.,

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9 του

εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.,

αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και

αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και

προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού,

με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο περιορισμός

ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες

υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του

κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται

κατ΄ εξουσιοδότηση της παρούσας δεν δημοσιεύονται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται

στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον

οικείο Υπουργό.».

  1. Η έναρξη ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 5 της από

11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του

εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.,

όπως διαμορφώνεται με την παρούσα, ανατρέχει στον

χρόνο έναρξης ισχύος της από 11.3.2020 Π.Ν.Π..

  1. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως

ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.,

απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων

μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών

που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο

δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον

Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία

με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού

σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική

άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να

παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι

υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται

στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ

αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

  1. Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται

παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4,

καθώς και κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται

με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο

των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα

τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε

βρεφονηπιακούς σταθμούς».

  1. Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης

αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να

παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν

της 31ης.12.2020.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,

Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να

προβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως

τριών (3) μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού και τα αναγκαία κριτήρια.

Πηγή