Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Λάδωνα, που εδρεύει στο νομό Αρκαδίας.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής:

-1 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλεκτρολόγος μηχανικός

-1 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μηχανολόγος μηχανικός

-1 Δευτερβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλεκτροτεχνικοί σταθμών, υποσταθμών

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δείτε την ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 ΕΔΩ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΕΗ

Πηγή