Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη 458 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Πρόκειται για:

160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)

258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων)

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο 3 ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων 3 ετών.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 160 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 258 ΘΕΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΟΠΛΙΤΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Πηγή