Προσλήψεις 99 ατόμων στο δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα εννέα (99) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, 99 ΑΤΟΜΑ


Πηγή