Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Πηγή