Ο ∆ήµος Μετεώρων ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει µία σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου, µε αντικείµενο την παρακολούθηση της σωµατικής υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου µας, που έχουν ενταχθεί στη χρηµατοδοτούµενη από το ΕΣΠΑ δράση «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής έτους 2018-2019».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ


Πηγή