Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα άτομο (ΠΕ-ΤΕ Οικονομικής κατεύθυνσης) για την κάλυψη αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Πηγή