Το ∆ηµοτικό Ωδείο Σιάτιστας του ∆ήµου Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 9 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΞΥΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ


Πηγή