Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού 2 ατόµων εκ των οποίων ενός ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων και ενός ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών. µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής
διάρκειας 2 µηνών, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών αρµοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισµού της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων της Π.Ε. Λευκάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Πηγή