Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 2 μήνες για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Φύλακες- Ζυγιστές) ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ: δύο (2) άτομα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Πηγή