Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων (ΔΕ Φύλαξης) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Προσωρινά γραφεία της εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Μαρία Κάλλας 21Α, Τ.Κ. 54646 Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας 2130 413 415), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, Ουτσκούνη και Ρεγκούκου, Τ.Κ. 61 100 Κιλκίς, υπόψιν κου Φλώρου Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας 23410 22477).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Πηγή