Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 4 άτοµα καλλιτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ


Πηγή