Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (08) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εφόσον προκύψουν), λόγω εκτεταµένων χιονοπτώσεων , παγετού, πληµµυρών, πτώσεων δένδρων, καθαρισµό κεντρικών οδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΠΑΠ


Πηγή