Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (24 μήνες) με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη των αναγκών του.

Ειδικότητες: ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ


Πηγή