Στη δημοσιότητα βγήκαν οι δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη 609 υπαλλήλων στην ΟΣΥ ΑΕ και τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 14 Νοεμβρίου 2020.

186 προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ

To υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) συνολικά θέσεων και ειδικότερα είκοσι δύο (22) θέσεων προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Τεχνικού προσωπικού, εβδομήντα πέντε (75) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Οδηγοί Συρμών και ογδόντα εννέα (89) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Τεχνικού προσωπικού.

Για αιτήσεις στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΤΕ ή ΔΕ), συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο.

Η αίτηση απευθύνεται στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., στη διεύθυνση Αθηνάς 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα, τηλ. για πληροφορίες: 2144141255, 2144141076 και 2144141077, φαξ 210 3223935, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) protocol@stasy.gr.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

423 προσλήψεις στoν ΟΣΥ Α.Ε.

Το υπουργείο Υποδομών ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων είκοσι τριών (423) συνολικά θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων κλάδου ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.).

Για αιτήσεις στην ΟΣΥ Α.Ε.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΔΕ) , συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.,

στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, Email:

grammateiadks@osy.gr; είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) : osy@osy.gr.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πηγή