Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, εγκρίνεται η σύναψη πενήντα οκτώ (58) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Οι προσλήψεις θα είναι διάρκειας έως 8 μήνες.

Συγκεκριμένα,


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΠΙΔ, ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ, ΥΠΕΣ

Πηγή