Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων και η ιατρική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κ.λ.π.» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/07/2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ


Πηγή