Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Οι προσλήψεις θα αφορούν οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης και οι προκηρύξεις ήδη έχουν πάρει την έγκριση του ΑΣΕΠ

Συγκεκριμένα με την πρώτη απόφαση εγκρίνεται η σύναψη τριάντα επτά (37) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

Με την δεύτερη απόφαση εγκρίνεται η σύναψη πέντε (5) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και τέλος με την τρίτη απόφαση προβλέπεται η έγκριση σύναψης εννέα (9) συμβάσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Η κατανομή


Πηγή